Swyddi Gwag

Mae Clwb Busnes Aberystwyth, Cyngor Tref Aberystwyth a Menter Aberystwyth wedi llwyddo i sicrhau arian o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i lansio Prosiect ABER.

Mae Prosiect ABER yn fenter arloesol sy’n deillio o gydweithrediad rhwng Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth. Ein cenhadaeth ar y cyd yw adfywio a gwella canol tref Aberystwyth, gan feithrin ymdeimlad o falchder cymunedol a chreu gofod bywiog, cynhwysol i drigolion ac ymwelwyr.

Mae’r cyllid yn cynnwys y swyddi canlynol. Am ragor o wybodaeth gallwch gysylltu â ni ar info@menter-aberystwyth.org.uk neu info@aberystwythbusinessclub.com.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Gweinyddwr Partneriaethau Tref

Gweinyddwr Partneriaethau Tref

£28,371 (LC2 SCP 20) pro rata

Rhan-amser – 30 awr

Ydych chi’n angerddol am ymgysylltu â’r gymuned a sbarduno newid cadarnhaol yn Aberystwyth? Ymunwch â ni fel Gweinyddwr Partneriaethau Tref ac yn chwarae rhan hanfodol wrth gydlynu prosiect Prosiect ABER, adfywio ein tref annwyl a meithrin cydweithrediad ymhlith rhanddeiliaid amrywiol.

Am Prosiect ABER

Mae Prosiect ABER yn fenter gyffrous sy’n deillio o bartneriaeth gydweithredol rhwng Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth. Ein cenhadaeth ar y cyd yw gwella ac adfywio canol tref Aberystwyth, adfer ymdeimlad o falchder a chreu man cymunedol bywiog a chroesawgar i bawb.

Mae’r prosiectau cychwynnol sydd eisoes wedi’u hariannu yn cynnwys byrddau gwybodaeth i ymwelwyr, ap tref a gwefan, digwyddiadau rhwydwaith busnes, marchnadoedd trefi, a datblygiadau partneriaeth.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cydlynu a chyflawni prosiectau tref yn unol ag amcanion Prosiect ABER
 • Sefydlu a chynnal partneriaethau effeithiol gyda busnesau lleol, grwpiau cymunedol ac llywodraeth leol
 • Ceisio a dod o hyd i gyfleoedd ariannu, ac arwain ar gynigion grant a chyflwyno
 • Gwasanaethu fel pwynt cyswllt canolog, meithrin cydweithredu a chyfathrebu ymhlith rhanddeiliaid
 • Gweithredu fel hyrwyddwr mentrau digidol/technoleg glyfar yn Aberystwyth
 • Trefnu a hwyluso cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau i annog ymgysylltu a rhannu gwybodaeth
 • Rheoli dogfennau prosiect, sicrhau cywirdeb, cyflawnrwydd, a hygyrchedd
 • Datblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu effeithiol i sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael gwybod ac yn cymryd rhan
 • Darparu cefnogaeth weinyddol, gan gynnwys amserlennu, cymryd cofnodion, a chadw cofnodion

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol i adeiladu a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid amrywiol
 • galluoedd sefydliadol cryf, gyda llygad craff am fanylion a’r gallu i reoli tasgau lluosog ar yr un pryd
 • Profiad profedig mewn cydlynu a gweinyddu prosiectau, gan sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni’n amserol
 • Hyfedredd wrth ddefnyddio offer a llwyfannau cynhyrchiant swyddfa ar gyfer cyfathrebu a dogfennaeth effeithiol
 • Angerdd am ymgysylltu â’r gymuned ac ymrwymiad i sbarduno newid cadarnhaol

Sgiliau dymunol:

 • Profiad o ddod o hyd i gyfleoedd ariannu a datblygu ceisiadau grant
 • Gwybodaeth am strwythurau llywodraeth leol ac egwyddorion datblygu cymunedol
 • Profiad o reoli partneriaethau a chydweithio o fewn amgylchedd aml-randdeiliad
 • hyfedredd Cymraeg, gan alluogi cyfathrebu effeithiol â chynulleidfa Gymraeg

Sut i wneud cais: Os ydych chi’n frwdfrydig am wneud gwahaniaeth yn Aberystwyth ac yn meddu ar y sgiliau a’r profiad angenrheidiol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich cymwysterau perthnasol a pham mae gennych ddiddordeb yn y rôl hon i info@aberystwythbusinessclub.com and info@menter-aberystwyth.org.uk.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyflwynwch eich cais erbyn 17 Tachwedd 2023.

Mae hwn yn gontract cyfnod penodol (hyd at 31 Rhagfyr 2024) oherwydd natur y cyllid, gyda’r bwriad o ymestyn yn dibynnu ar yr arian sydd ar gael.

Mae Prosiect ABER wedi ymrwymo i amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn waeth beth fo’u hoedran, rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd. Bydd pob cais yn cael ei drin gyda’r cyfrinachedd mwyaf.

Swyddog Adfywio Tref

Swyddog Adfywio Tref

 

Cyflog blynyddol: £24,054 (LC1 SCP 11) Pro Rata

Rhan amser – 30 awr

Ydych chi’n cael eich gyrru gan weledigaeth o adfywio mannau trefol a meithrin balchder cymunedol? Ymunwch â ni fel Swyddog Adfywio Tref a chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid canol tref Aberystwyth fel rhan o  fenter Prosiect ABER.

Ynglŷn â Prosiect ABER

Mae Prosiect ABER yn fenter arloesol sy’n deillio o gydweithrediad rhwng Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth. Ein cenhadaeth gyffredin yw adfywio a gwella canol tref Aberystwyth, meithrin ymdeimlad o falchder cymunedol a chreu lle bywiog, cynhwysol i drigolion ac ymwelwyr.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cefnogi a datblygu prosiectau ar gyfer adfywio canol tref Aberystwyth, gan gynnwys mannau cyhoeddus, strydluniau ac adeiladau.
 • Cynnal cysylltiadau da â busnesau lleol, grwpiau cymunedol a llywodraeth leol i alinio ymdrechion adfywio ag amcanion ehangach Prosiect ABER®.
 • Goruchwylio cynllunio a gweithredu gwelliannau mannau cyhoeddus, gan gynnwys tirlunio ac amwynderau.
 • Manteisiwch ar gyfleoedd i ymgysylltu â’r gymuned i gasglu mewnbwn, er mwyn sicrhau bod ymdrechion adfywio yn adlewyrchu anghenion a dyheadau preswylwyr.
 • Monitro ac adrodd ar gynnydd prosiectau.
 • Eiriolwr dros arferion cynaliadwy a mentrau gwyrdd mewn ymdrechion adfywio trefi.
 • Goruchwylio contractwyr.
 • Cynorthwyo a goruchwylio gwasanaethau cynnal a chadw ymarferol i gynnwys cynnal a chadw tiroedd (parciau, meysydd chwarae a rhandiroedd), glanhau strydoedd, tirlunio, gwaith coed, dodrefn stryd a chymorth i’r farchnad stryd.

 

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cynllunio a goruchwylio gwaith cryf
 • Sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu rhagorol.
 • Y gallu i feddwl yn greadigol ac yn strategol wrth ddatblygu atebion ar gyfer adfywio trefol.
 • Ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy.
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol.
 • Profiad ymarferol a sgiliau datrys problemau.

Sgiliau dymunol:

 • Profiad o weithio gyda llywodraeth leol a dealltwriaeth o reoliadau.
 • Hyfedredd mewn TG – Microsoft Office.
 • Hyfedredd Cymraeg, gan alluogi cyfathrebu effeithiol â chynulleidfa Gymraeg.

Cyflogaeth a Rheoli Llinell

Bydd y swydd wedi’i lleoli yn swyddfeydd Cyngor Tref Aberystwyth yn 11 Baker Street SY23 2BJ a bydd Rheolwr Cyfleusterau’r Cyngor Tref ac Asedau’n darparu rheolaeth o ddydd i ddydd.  Bydd y Cyngor Tref yn darparu adroddiadau cynnydd i’r Bartneriaeth Dref.

 

Sut i wneud cais

 Os ydych yn angerddol am drawsnewid mannau trefol a bod gennych y sgiliau a’r profiad i helpu i sbarduno newid cadarnhaol yn Aberystwyth, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich cymwysterau perthnasol a pham mae gennych ddiddordeb yn y rôl hon i steve.williams@aberystwyth.gov.uk and info@menter-aberystwyth.org.uk.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Cyflwynwch eich cais erbyn 17 Tachwedd 2023.

Mae hwn yn gontract cyfnod penodol (hyd at 31 Rhagfyr 2024) oherwydd natur y cyllid, gyda’r bwriad o ymestyn yn dibynnu ar yr arian sydd ar gael.

Mae Prosiect ABER wedi ymrwymo i amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn waeth beth fo’u hoedran, rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd. Bydd pob cais yn cael ei drin gyda’r cyfrinachedd mwyaf.